chrisadas.com

New initiatives on bank capital

เมื่อวาน BCBS ประกาศแนวคิดในการปรับปรุงการบริหารเงินทุนของธนาคารหลายอย่าง เพื่อให้ธนาคารสามารถทนสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น สิ่งที่ได้เริ่มคุยกันแล้วคือ

โดยเป้าหมายพื้นฐานก็คือการเพิ่มระดับเงินกองทุนและคุณภาพของเงินกองทุนของธนาคารนั่นเอง

ยังไม่มีการกำหนดช่วงเวลาที่จะออกมาตรการใหม่เหล่านี้ โดย BCBS ชี้ว่าปัจจุบันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม เพราะสถาบันการเงินอยู่ในสภาพที่ลำบากอยู่แล้ว แต่เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น เราคงจะได้เห็นมาตรการเหล่านี้ออกมา เพื่ิอให้ธนาคารต่างๆ ทน crisis ครั้งต่อๆ ไปได้ดีขึ้น

Source: Initiatives on capital announced by the Basel Committee