Technology
Leave a comment

ความถี่ 3G เมืองไทย

จำไม่เคยได้ซักที อาทิตย์ก่อนซื้อ air card มาใช้ที่ทำงาน ก็พลาดมาทีนึงแล้ว เพราะดันเลือกของ Huawei ที่ไม่รองรับความถี่ของ Truemove

เลยมาจดไว้กันลืมดีกว่า (ข้อมูลสรุปจาก wikipedia)

  • AIS – UMTS/HSDPA – 900 MHz
  • DTAC – UMTS/HSDPA – 850 MHz
  • True – UMTS/HSDPA – 850 MHz
  • TOT – UMTS/HSDPA – 2100 MHz
  • CAT Telecom – CDMA EVDO
  • Hutch – CDMA EVDO
  • iMobile – HSDPA – 2100 MHz (TOT network)
  • iKool – HSDPA – 2100 MHz (TOT network)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *