All posts tagged: Coursera

แปล AI for Everyone เป็นภาษาไทย

วันนี้แปลคอร์ส AI for Everyone ของ Andrew Ng บน Coursera เป็นภาษาไทยเสร็จแล้วครับ กดเลือกภาษา subtitle ได้เลย Artificial Intelligence และ Machine Learning (AI/ML) เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมากต่อการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทและองค์กรต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทเทคโนโลยี ธนาคาร เกษตรกร หรือผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิกส์ แต่การจะขับเคลื่อนองค์กรด้วย AI/ML ได้ดีนั้น คนจำนวนมากในองค์กรควรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ด้วย ไม่เพียงเฉพาะ Data Scientist หรือ Machine Learning Engineer เท่านั้น ซึ่งคอร์ส AI for Everyone เหมาะมากสำหรับจุดประสงค์นี้ เพราะมีเนื้อหาที่ตั้งใจทำสำหรับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมของตัวเอง เพื่อให้เข้าใจ AI/ML อย่างถูกต้อง และสามารถทำงานกับผู้เชี่ยวชาญ AI/ML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะได้เรียนว่า AI คืออะไร, Machine Learning คืออะไร AI/ML […]

2 R courses on Coursera

If you work in data analysis, you should definitely pick up on R or at least give it a try. Once you have decided to learn R (and why wouldn’t you?) these 2 upcoming Coursera courses can help put you on your path. These starts in September and October and will require 3-5 hours per […]